Tuesday, 22/06/2021 - 14:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Yên

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 - 2021

          Căn cứ Kế hoạch số 608/KH- PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa, Kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 48 /KH-PGDĐT ngày 15 Tháng 10 năm 2020 của phòng GDĐT huyện Định Hoá kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 129 /KH-MN ngày 25 tháng 9 năm 2020 Trường Mầm non Bình Yên  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Bình Yên báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021 như sau:       

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MN BÌNH YÊN               

 

      Số:        /BC-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Bình Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2020 - 2021

           Căn cứ Kế hoạch số 608/KH- PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa, Kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 48 /KH-PGDĐT ngày 15 Tháng 10 năm 2020 của phòng GDĐT huyện Định Hoá kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 129 /KH-MN ngày 25 tháng 9 năm 2020 Trường Mầm non Bình Yên  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Bình Yên báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021 như sau:       

1. Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 100% CBGV yên tâm, nhiệt tình trong công tác, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, nhà trường đề ra.

+ 100% Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của nhà trường và ngành phát động.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 16/2008/QQĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Toàn đơn vị thực hiện Nghị định số: 80/2017-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

+ Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên ký cam kết không vi phạm bạo lực học đường.

+ Tổ chức ký cam kết và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua

thực hiện văn hóa nơi công sở”.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

 Quy mô Phát triển mạng lưới trường, lớp:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

- Tổng số nhóm, lớp: 8 nhóm, lớp ; Trong đó:

Nhóm trẻ: 2 nhóm (Nhóm trẻ 24-36 tháng);

Lớp mẫu giáo: 6 lớp:  Mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi  02 lớp; mẫu giáo nhỡ 4-5tuổi 02 lớp; mẫu giáo bé 3-4 tuổi 02 lớp).

- Tổng số trẻ trong địa bàn: 345 cháu

- Tổng số trẻ huy động ra lớp: 207/345 cháu, tỷ lệ: 60% (02 trẻ khuyết tật)

Trong đó:  Nhà trẻ: 48 cháu; mẫu giáo: 159 cháu (trong đó; Mẫu giáo 3-4 tuổi 48 cháu, mẫu giáo 4-5 tuổi 62 cháu, mẫu giáo 5-6 tuổi 54 cháu).

- Huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi ra lớp: 48/169 cháu, chiếm tỉ lệ 30% (Không tính 9 cháu 3 tháng tuổi)

- Huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp: 159/176 cháu, chiếm tỉ lệ: 90,3%  

+ Mẫu giáo 3 - 4 tuổi huy động ra lớp : 48/56 cháu, chiếm tỉ lệ: 85,7%  

+ Mẫu giáo 4 - 5 tuổi huy động ra lớp:  62/66 cháu, chiếm tỉ lệ: 93,9%

+ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi huy động ra lớp: 54/56 cháu, chiếm tỉ lệ: 96,4%.

- Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Duy trì số lượng trẻ học 2 buổi/ngày, tham gia ăn bán trú 207/207, tỉ lệ 100%

- Duy trì sỹ số : 207/207 cháu đạt tỷ lệ: 100%

- Tổng số CBGVNV:  27 người (Biên chế 18, hợp đồng 09), trong đó:  

Ban giám hiệu:               03 người;

Giáo viên đứng lớp:       17 người; (13 GV biên chế; 4 GV  hợp đồng)

Nhân viên kế toán :        01 người;                  

Nhân viên y tế:               01 người;

Nhân viên nấu ăn :         04 người;

Nhân viên bảo vệ :         01 người.

- Kết quả kiểm tra chất lượng trẻ:

Trẻ đạt yêu cầu: 203/207 trẻ, chiếm tỉ lệ: 98,1 %.

Trẻ đạt chuyên cần:  90%  

 Kết quả cân đo trẻ:  207/207 cháu, chiếm tỉ lệ 100%. Kết quả: Trẻ suy dinh dưỡng: 13/207 trẻ, chiếm tỉ lệ: 6,2% (Trong đó có 02 trẻ khuyết tật, có hồ sơ theo dõi riêng)

- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, chất lượng đội ngũ, hồ sơ theo quy định trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Tham mưu với địa phương và các cấp lãnh đạo quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, trang bị đồ dùng, thiết bị cho cô và trẻ đảm bảo

đủ điều kiện công nhận lại trường chuẩn QG mức độ 1 năm 2022.                                         

3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

- Duy trỉ và nâng cao chất lượng Phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm

tuổi (PCGDCTENT).

 Triển khai cập nhật số liệu, báo cáo, khai thác dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non cho TENT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

4. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo về thể chất và tinh thần cho trẻ.

+ Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho 207/207cháu, tỉ lệ 100%  trẻ để phòng tránh bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường.

+ Nhà trường thường xuyên kiểm tra đồ dùng, đồ chơi thiết bị, CSVC, sân chơi, bãi tập…..kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng đề phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại các nhóm, lớp và khu vực ngoài lớp học.

- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trong mỗi nhóm, lớp trong nhà tường phòng tránh trẻ bị bắt cóc, trốn lớp đi lạc…

4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ. - Thực hiện phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non theo quy định để hỗ trợ xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của trẻ, điều kiện

thực tiễn của địa phương.   

+ Tổ chức tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 100% bằng dung dịch khử trùng do trạm y tế hướng dẫn sử dụng.

 + Hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với nhà cung cấp thực phẩm, có cam kết với địa phương về cung cấp thực phẩm sạch như: các loại thịt, cá, trứng, đậu..mỳ gạo…rau, củ, quả,…sữa….

+ Đảm bảo thực hiện nguyên tắc thu, chi tiền ăn của trẻ đảm bảo chứng từ, sổ sách  theo đúng quy định của luật kế toán hiện hành.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.

+ Đảm bảo tỉ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường 100%, nâng cao chất lượng CSSK (Chăm sóc sức khỏe) cho trẻ trong năm học.

4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương  trình giáo dục mầm non.

- Thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN đối với 8 nhóm, lớp;

- Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.

+ Chú trọng nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số đối với 8/8 nhóm, lớp.

+ Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi.

- Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội”cho trẻ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép chế độ dinh dưỡng giúp trẻ được nâng cao giáo dục phát triển thể chất cho trẻ trong nhà trường

+ Kết hợp tổ chức chuyên đề cụm với các đơn vị MN Thanh Định, Phú Đình, Điềm Mặc về chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” và nội dung về kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong qua trình trẻ học và chơi tại trường.

4.4. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non:  

+ Thực hiện Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN.

+ Giữ vững, duy trì kết quả tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017.  

+ Có kế hoạch bổ sung CSVC, thiết bị dạy học để đảm bảo đủ điều kiện cần thiết cho việc duy trì công tác Tự đánh giá theo Thông tư số 19/TT-BGDĐT đạt chất lượng và hiệu quả cao.

+ Thu thập minh chứng 5 năm theo quy định trường mầm non đạt chất lượng theo Thông tư 19/TT-BGDĐT.

+ Thực hiện  từng việc bước cải tiến chất lượng đối với công tác Tự đánh giá theo kế hoạch Tự đánh giá  năm học 2020-2021.

- Công tác Kiểm định chất lượng và công nhận lại trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1:

+ Bàn bạc, thống nhất trong chi bộ về kế hoạch Kiểm định chất lượng và công nhận lại trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

+ Họp hội đồng trường, hội đồng sư phạm thống nhất kế hoạch Kiểm định chất lượng và công nhận lại trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 từ năm học này đến năm 2022.

4.5. Tổ chức các cuộc thi, lễ hội

 - Xây dựng kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu năm học về Hội thi, ngày lễ phù hợp với tình tình hình trường và phong tục, tập quán của địa phương.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng GV nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Tuyên truyền, vận động tới các bậc cha, mẹ trẻ và các tổ chức trong, ngoài nhà trường hiểu được tầm quan trọng của việc tổ chức các Hội thi, ngày lễ cho trẻ nhằm  dành sự quan tâm, giúp đỡ nhà trường tổ chức Hội thi, ngày lễ cho trẻ đạt hiệu quả cao.

+ Tổ chức Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường để tăng cường đồ dùng, thiết bị dạy và học cho trẻ đa dạng, phong phú.

5. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

  • Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển giáo dục mỗi năm học, thực hiện đảm bảo kế hoạch các giai đoạn.

+ Nhà trường tiếp tục huy động, vận động phụ huynh và các tổ chức trong và ngoài nhà trường hỗ trợ, đầu tư cơ sở, vật chất, đồ dùng, thiết bị.

  - Chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện  phong trào tự làm đồ

dùng, đồ chơi trong các nhà trường.

6. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên:

- Tổng số CBGVNV:  27 người (Biên chế 18, hợp đồng 09), trong đó:  

Ban giám hiệu:               03 người;

Giáo viên đứng lớp:       17 người; (13 GV biên chế; 4 GV  hợp đồng)

Nhân viên kế toán :        01 người;                  

Nhân viên y tế:               01 người;

Nhân viên nấu ăn :         04 người;

Nhân viên bảo vệ :         01 người.

- Trình độ đào tạo của cán bộ, giáo viên và nhân viên biên chế: Đại học:15 người; cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 01 người.

- Đảng viên: 15 đồng chí, trong đó chính thức: 15 đ/c, dự bị: 0

- Đoàn viên: 12 đồng chí

7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động về chuyên môn, kết quả đạt được trong tổ chức các hoạt động, trong việc thực hiện các chuyên đề, tham gia Hội thi, phong trào văn hóa, văn nghệ của các cấp với các nội dung như: sử dụng hiệu quả phần mềm dinh dưỡng, tuyên truyền tới phụ huynh kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả CSGD trẻ.

- Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng công tác chăm sóc giáo

dục trẻ.

- Tăng cường giao lưu, học hỏi trường bạn trong cụm chuyên môn và trong và ngoài huyện để trau dồi kinh nghiệm duy trì và tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

8. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản pháp quy về Giáo dục mầm non. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình tổ chức các họa động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Duy trì nề nếp mọi hoạt động trong nhà trường theo quy chế, quy định của ngành và của nhà trường.

- Nâng cao chất lượng bếp ăn một chiều đảm bảo ATVSTP an toàn về môi

trường lao động.

- Giữ gìn bảo quản đồ dùng, dụng cụ nấu ăn nhà bếp sạch sẽ.

- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, cải tạo cơ sở vật chất...

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý, học hỏi sáng tạo và linh hoạt trong quá trình quản lý.

9. Công tác truyển thông về giáo dục mầm non

- Đã triển khai và quán triệt đối với cán bộ, giáo viên việc thực hiện nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

- Tuyên truyền phổ biến tới 100% phụ huynh toàn trường về nội dung, kiến thức nuôi dạy trẻ như: Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình PCGDCTENT phù hợp với nhiều hình thức. .

- Tuyên truyền tốt cách phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ và cách giữ vệ

sinh cá nhân, VATTP cho trẻ đối với phụ huynh.

- Tuyên truyền trên trang Website của nhà trường kịp thời các hoạt động trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường.

- Nâng cao công tác truyền thông bằng nhiều hình thức khác để tuyên truyền toàn dân quan tâm, chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non.

II. Đánh giá chung:

  1. Những điểm nổi bật đạt được

- Tỷ lệ huy động trẻ 0 - 2 tuổi đạt được cao hơn so với năm học trước.

- Duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non non cho trẻ em năm tuổi

- Chất lượng CSGD trẻ được nâng lên, CSVC đảm bảo cho việc thực hiện công tác CSGD trẻ hiện nay.

 - Chất lượng chuyên môn của giáo viên nâng lên rõ rệt qua các đợt sinh hoạt

chuyên đề cụm, tổ chức chuyên đề trường và dự giờ thao giảng.

- Trẻ em được phát triển toàn diện và mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, trong quá trình vui chơi, học tập.

2. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế

* Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất: Lớp học đầy đủ, sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ, đúng quy cách, các trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ tương đối đầy đủ.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên: GV hợp đồng và biên chế đều có trình độ chuyên môn đào tạo đạt chuẩn trở lên. Cán bộ quản lý và giáo viên luôn hăng say,

nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ.

- Đa số các bậc phụ huynh ủng hộ, hỗ trợ nhà trường các hoạt động để xây dựng phát triển trường.

* Khó khăn:

- Về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho cô và trẻ hiện còn 04 lớp chưa đầy đủ (chưa đồng bộ theo thông tư 02).

- Sân chơi phát triển thể chất cho trẻ còn nhỏ, hẹp chưa đảm bảo theo quy định, vườn cây xanh chưa phong phú để trẻ khám phá học tập.

- Có 2 lớp học đảm bảo đúng theo yêu cầu của Điều lệ trường mầm non.

         * Các giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các cấp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các phòng học 2 tầng 8 phòng và sửa chữa, xây mới một số công trình phụ trợ, sửa chữa các phòng chức năng đảm bảo tiến độ đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2021-2022 theo lộ trình.

- Động viên, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các hoạt động theo kế hoạch đối với 100% cá nhân và tập thể.

- Có kế hoạch quy hoạch, cải tạo, làm mới môi trường cho trẻ khám phá, học tập.

III. Kiến nghị đề xuất

- Đối với Phòng GDĐT Định Hóa:

Động viên, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các hoạt động theo kế hoạch đối với 100% cá nhân và tập thể giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020- 2021 và những năm học tiếp theo.

Quan tâm giúp đỡ nhà trường quy hoạch khuôn viên, sân vườn…và xây dựng các hạng mục, công trình phụ trợ còn thiếu nhằm đảm bảo đủ điều kiện theo tiêu chuẩn trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2022 theo kế hoạch.

- Đối vơi lãnh đạo địa phương: Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trường về mọi mặt, đặc biệt quy hoạch, đầu tư, xây dựng trường đủ điều kiện đạt Kiểm định chất lượng và đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo quy định.

-  Đối với sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên: Kiểm tra, hướng dẫn, góp

ý và chỉ đạo nhà trường hoàn thiện về hệ thống hồ sơ Đánh giá ngoài và các tiêu

chuẩn về trường chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trường mầm non Bình Yên. Rất mong nhận được y kiến góp ý, bổ sung của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo./.

 

  Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT huyện Định Hóa (b/c);

- Lưu: VP, BY 2.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đào Thị Hằng

 

  

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 544
Năm 2021 : 22.893