Saturday, 04/07/2020 - 17:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Yên

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: /NQ-MN

Bình yên, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Viên chức trường mầm non Bình Yên

năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hội nghị Viên chức trường mầm non Bình yên năm học 2018 – 2019 tiến hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại trường MN Bình yên Tham dự Hội nghị có 18 đại biểu chính thức. Hội nghị được đón tiếp các đồng chí (đại biểu cấp trên):

Đ/c: Ma quang Chín- Bí Thư Đảng Ủy- CTHĐND xã Bình Yên tới dự và phát biểu với hội nghị.

Đ/c: Chí Phùng Đức Lai Hiệu trưởng trường PT cơ sở dân tộc nội trú Định Hóa

Hội nghị đã nghe các báo cáo sau đây:

+Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2017-2018, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm hoạc 2018-2019

+ Báo cáo đánh giá việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, báo cáo tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, Báo cáo hoạt động của ban TTND năm học 2017-2018, chương trình hoạt động năm học 2018-2019 của ban TTND.

- Hội nghị đã thảo luận các nội dung:

Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Sự phối kết hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên trong năm học 2018-2019

Thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

- Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đ/C Ma quang Chín- Bí Thư Đảng Ủy- CTHĐND xã Bình Yên

Sau khi thảo luận, toàn thể CBCCVC tham dự hội nghị thống nhất quyết nghị như sau:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo do người đứng đầu cơ quan

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: /NQ-MN

Bình yên, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Viên chức trường mầm non Bình Yên

năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hội nghị Viên chức trường mầm non Bình yên năm học 2018 – 2019 tiến hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại trường MN Bình yên Tham dự Hội nghị có 18 đại biểu chính thức. Hội nghị được đón tiếp các đồng chí (đại biểu cấp trên):

Đ/c: Ma quang Chín- Bí Thư Đảng Ủy- CTHĐND xã Bình Yên tới dự và phát biểu với hội nghị.

Đ/c: Chí Phùng Đức Lai Hiệu trưởng trường PT cơ sở dân tộc nội trú Định Hóa

Hội nghị đã nghe các báo cáo sau đây:

+Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2017-2018, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm hoạc 2018-2019

+ Báo cáo đánh giá việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, báo cáo tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, Báo cáo hoạt động của ban TTND năm học 2017-2018, chương trình hoạt động năm học 2018-2019 của ban TTND.

- Hội nghị đã thảo luận các nội dung:

Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Sự phối kết hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên trong năm học 2018-2019

Thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

- Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đ/C Ma quang Chín- Bí Thư Đảng Ủy- CTHĐND xã Bình Yên

Sau khi thảo luận, toàn thể CBCCVC tham dự hội nghị thống nhất quyết nghị như sau:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị và BCH CĐCS trình bày tại Hội nghị.

(Riêng đối với dự thảo các nội dung chi trong qui chế chi tiêu nội bộ, đến đầu năm 2019 khi đã được giao kinh phí, Hiệu trưởng sẽ tiếp tục tổ chức buổi họp lấy ý kiến của tất cả viên chức lần sau cùng, nếu không có điều chỉnh, bổ sung gì thêm thì Hiệu trưởng ra quyết định ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và thực hiện theo qui chế).

2. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, ý kiến thảo luận của viên chức tại hội nghị, Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với BCH CĐCS xây dựng thành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị sớm đi vào thực tiễn.

3. Hội nghị nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu và công tác trọng tâm phải thực hiện trong năm học 2018 – 2019 là:

a. Mục tiêu:

Thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2018-2019, đẩy mạnh quy hoạch rà soát, sắp xếp, phát triển trường mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ ở xã Bình Yên; Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN); Tiếp tục đổi mới hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; Hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tiếp tục tham mưu, bổ xung cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Thực hiện tốt kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025” trên địa bàn xã Bình Yên. Quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

+ 100% CBGV có đủ hồ sơ quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công lao động, tham gia đầy đủ các cuộc họp sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt hội đồng, tham gia tốt các phong trào thi đua của trường và ngành phát động, tham gia tốt công tác đoàn thể, công tác từ thiện, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

2.1. Duy trì và mở rộng quy mô trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con đến trường của các bậc cha mẹ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Tổng số nhóm lớp: 08 nhóm, lớp

Trong đó: Mẫu giáo 05 tuổi: 02 lớp

Mẫu giáo 4 tuổi: 02 lớp

Mẫu giáo 3 tuổi: 02 lớp

Nhóm trẻ 24-36 tháng : 02 nhóm

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp:

Tổng số trẻ em 0-5 tuổi trong toàn xã : 320 trẻ em

Trong đó trẻ em ra lớp 218/320 cháu đạt tỷ lệ 68,2 %, tăng so với năm học trước 15%. Cụ thể :

- Nhà trẻ: 49/151 cháu đạt tỷ lệ 32,4%.

- Mẫu giáo : 169/169 cháu đạt tỷ lệ 100%.

Trong đó trẻ học tại trường

+ Trẻ mẫu giáo 5 tuổi :51 /59 cháu đạt tỷ lệ 86,4 % ( Có 8 cháu học xã ngoài).

+ Trẻ mẫu giáo 4 tuổi: 48/55cháu đạt tỷ lệ 87,2 % ( Có 7 cháu học xã ngoài).

+ Trẻ mẫu giáo 3 tuổi: 49/57 cháu đạt tỷ lệ 90,7 % ( Có 8 cháu đến học nhờ)

+ 100% trẻ được học 2 buổi/ ngày và được tổ chức ăn bán trú 100%.

Tỷ lệ trẻ phát triển đạt yêu cầu từ 94% trở lên

Riêng trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu 51/51 cháu đạt 100%

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm cuối năm học so với đầu năm

- Tỷ lệ bé chuyên cần nhà trẻ đạt 80% mẫu giáo đạt 85% trở lên

- Riêng mẫu giáo năm tuổi đạt 92% trở lên

+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo quy định, được chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi so với đầu năm học; không có trẻ thừa cân béo phì.

+ 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- Danh hiệu giáo viên

+ 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Có đủ sổ theo quy định, đảm bảo ngày giờ công lao động, không nghỉ tùy tiện, thực hiện tốt công tác thu nộp các khoản, báo cáo kịp thời.

+ 16/16 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường

+ CSTĐ: 15%

+ LĐTT: 85%

+ GĐVH: 25/25 đạt tỉ lệ 100%

+ Phụ nữ 2 giỏi: 24/25 đạt tỉ lệ 100% ( 01 Nam bảo vệ)

+ Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen: 01 đ/c

+ Đề nghị trưởng phòng giáo dục tặng giấy khen: 01 đ/c

  • Danh hiệu tập thể :

+ Lớp tiên tiến: 8 lớp

+ Tổ LĐTT: 3 tổ

+ Chi đoàn vững mạnh

+ Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.

+ Đề nghị Trường đạt tập thể lao động tiên tiến.

+ Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa

  • + Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

-Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, tiếp tục tham mưu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn quy định.

- 100% nhóm, lớp thực hiện theo chương trình GDMN

- Duy trì trường giữ vững trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, và trường Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

c. Công tác trọng tâm:

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong nhà trường.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; tuyên truyền, giáo dục để ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỉ lệ huy động trẻ, duy trì sỹ số trẻ ra lớp

- Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non,

- Duy trì công tác việc thực hiện Kiểm định chất lượng Giáo dục mầm non và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

- Tổ chức các cuộc thi, lễ hội

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi

- Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

4. Hội nghị thông qua dự thảo Giao ước thi đua năm học 2018-2019 và tổ chức ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn, các tổ chuyên môn.

Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Hội nghị vào lúc 16h giờ 30 phút ngày 22tháng 10 năm 2018 , với số lượng 18/18 , tỉ lệ 100% CBCCVC tán thành./.

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT;

-LĐLĐ huyện;

-Chi uỷ, Ban Giám hiệu;

- BCH CĐCS;

- Ban TTND;

- Các tổ CM, VP

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lập
Nguồn: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 79
Tháng 07 : 274
Năm 2020 : 21.415