Saturday, 04/07/2020 - 16:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Yên

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/122017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBND, ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Hướng dẫn số 366 /HD-GD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN Huyện Định Hóa năm học 2018-2019;

Căn cứ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường và đặc điểm tình hình nhà trường, trường MN Bình yên xây dựng kế hoạch công khai thực hiện trong năm học 2018-2019 như sau

PHÒNG GD &ĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH -MNBY Bình Yên ngày tháng năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/122017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBND, ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Hướng dẫn số 366 /HD-GD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN Huyện Định Hóa năm học 2018-2019;

Căn cứ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường và đặc điểm tình hình nhà trường, trường MN Bình yên xây dựng kế hoạch công khai thực hiện trong năm học 2018-2019 như sau

  1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01).

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a. Tình hình tài chính của trường :

- Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

b. Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho năm học tiếp theo:

c. Các khoản chi theo từng năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

d. Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ:

1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

  1. công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở phòng Hội đồng giáo viên, bảng tin của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.

Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

* Thời điểm công khai: Tháng 9 (đầu năm học), tháng 5 (cuối năm học), tháng 01( sau sơ kết học kỳ I) và các thời điểm có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.

3 . Thành lập ban chỉ đạo:

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

 

TT

Họ và Tên

Chức Vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Nguyễn Thị Lập

Bí Thư chi bộ- Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Ma Thị Huyên

PBT chi bộ - P.HT

Phó ban

3

Ma Thị Nhài

PHT- CTCĐ.

Phó ban

4

Nguyễn Thị Thúy Nga

Kế toán

Ủy viên

5

Trần Thị Nhung

Tổ trưởng chuyên môn ( Tổ 1)

Ủy viên

6

Lường Thị Như

Tổ trưởng chuyên môn ( Tổ 2)

Thư ký

7

Nguyễn Thị Sản

TT tổ văn phòng Y Tế- Thư ký hội đồng

Ủy viên

8

Ma Thị Lời

Trưởng ban TTND

Ủy viên

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện:

* Ban giám hiệu:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai trong nhà trường

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng nhà trường

+ Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn

+ Ủy viên: TT chuyên môn, trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo

+ Trưởng Ban: Tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/122017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”.trong Hội đồng sư phạm nhà trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện 3 công khai của nhà trường của các cấp.

+ Phó trưởng ban: Triển khai KH của trưởng Ban đến từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Ủy viên trong ban chỉ đạo: Thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy chế công khai ban hành theo Thông tư số Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/122017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.

*Tổ chuyên môn - Tổ hành chính

Tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo với trưởng Ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối của nhà trường.

* Đoàn thể:

Phối kết hợp giám sát, hoàn thiện thêm thông tin để làm tốt công khai trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2018-2019 của trường MN Bình Yên ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT Định Hóa;

- UBND xã;

- Bộ phận CM, VP.

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Lập

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 79
Tháng 07 : 274
Năm 2020 : 21.415